18 lipca 2014, 09:46

Weszły w życie zmiany w Prawie geodezyjnym i kartograficznym

Jak podaje Propertydesign.pl 12 lipca br. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na mocy której, dokonują się zmiany w funkcjonowaniu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ustawa wprowadza nowe zasady pobierania opłat za czynności związane m.in. z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; wprost określa ich wysokość w załączniku do ustawy. Zmiany mają usprawnić m.in. wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz zakładanie i prowadzenie baz danych, ewidencji i rejestrów.

Nieodpłatnie i bez żadnych ograniczeń będą udostępniane wszystkim zainteresowanym materiały z czterech zbiorów danych (państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, a także państwowy rejestr nazw geograficznych). Bez opłat będzie można też uzyskać informacje zawarte w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych oraz dotyczące numerycznego modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m.

Nowelizacja przewiduje także nieodpłatny dostęp do wszystkich zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci elektronicznej, pod warunkiem, że będą one wykorzystane do celów edukacyjnych, badawczych, rozwojowych lub ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego przez służby specjalne.

Ustawa wprowadza też zmiany w ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Oprócz danych dotyczących budynków mieszkalnych i innych przeznaczonych do przebywania ludzi, znajdą się w niej także obiekty takie jak np. parkingi, garaże czy wejścia do parków. Nowelizacja zmienia również przepisy regulujące odpowiedzialność dyscyplinarną geodetów, wprowadzając m.in. instytucję przedawnienia karalności oraz zatarcia skazania, a także dwuinstancyjny tryb postępowania dyscyplinarnego.

Sejm VII kadencji uchwalił ustawę 5 czerwca 2014 r., a prezydent podpisał ją 2 lipca 2014 r.

Ustawa weszła w życie 12 lipca 2014 r., z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących postępowań dyscyplinarnych wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie nowelizacji, które mają obowiązywać od 2015 r.

Planujesz budowę? Skontaktuj się z nami: 801 122 227, kompasbudowy@xella.com

Podobne wpisy