10 lipca 2013, 10:37

CPR - Nowe wytyczne dotyczące wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu

W dniu 1 lipca 2013 weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR) z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. Dokument ten w całości zastępuje obowiązującą do 30 czerwca 2013 Dyrektywę w sprawie wyrobów budowlanych oraz ustanawia nowe, zharmonizowane zasady wprowadzania wyrobów do obrotu.

Zasady te dotyczą zarówno sporządzania stosowanej dokumentacji umożliwiającej handel wyrobami, jak i nakłada obowiązki na wszystkich uczestników łańcucha dostaw wyrobów do odbiorcy końcowego. Podstawowym obowiązkiem jest w tym przypadku przekazanie kopii deklaracji właściwości użytkowych wraz z wyrobem.

Postanowienia Rozporządzenia nr 305/2011 obejmują wszystkie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu na podstawie zharmonizowanych specyfikacji technicznych – norm europejskich lub europejskiej oceny technicznej. Wobec tych wyrobów producent lub upoważniony przedstawiciel zobowiązany jest do ustanowienia deklaracji właściwości użytkowych oraz oznakowania symbolem CE. Poprzez deklarację, producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu budowlanego z zadeklarowanymi parametrami.

Deklaracja właściwości użytkowych zawiera w szczególności m.in. informacje o typie wyrobu oraz właściwościach użytkowych wyrobu budowlanego.

Dla każdego wyrobu udostępnianego na rynku dostarcza się kopię deklaracji właściwości użytkowych w formie papierowej albo przesyła się ją drogą elektroniczną. W przypadku gdy partia tego samego wyrobu jest dostarczana jednemu użytkownikowi, może jej towarzyszyć jedna kopia deklaracji właściwości użytkowych. Nie ma zatem konieczności przesyłania kopii deklaracji wraz z każdą dostawą jednego typu wyrobu.

Obowiązek przekazywania deklaracji właściwości użytkowych odbiorcy towaru dotyczy zarówno producenta wyrobów (który ją sporządził), jak i dalszych dystrybutorów. Rozwiązanie to ma zapewnić, że deklaracja właściwości użytkowych dotrze do ostatecznego użytkownika towaru wraz z materiałem.

Liczba komentarzy: 0

Podobne wpisy

Dodaj komentarz